Przejdź do treści strony
Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny pracy sekretariatu od 7.00 do 15.30


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 8/2017/2018
z dnia 6 grudnia 2017

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w  Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5  w Krapkowicach

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2013 r.,  poz. 235 ).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz.46).

Rozdział I
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

§ 1. 1. Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

1) dyrektora szkoły – w każdy wtorek w godzinach od 12ºº do 14 ºº;
2) wicedyrektora- w każdą środę od 800 do 1100;
3) pracowników sekretariatu wyznaczonych przez dyrektora szkoły – codziennie w godzinach pracy sekretariatu.

2. Skargi mogą być wnoszone:

1) pisemnie;
2) elektroniczną skrzynką podawczą;
3) ustnie do protokołu – zał. 1 lub zał. 2.

 1. Pracownik przyjmujący skargę/ wniosek potwierdza złożenie skargi/wniosku, jeżeli osoba je wnosząca zażąda potwierdzenia.
 2. Pracownik przyjmujący skargę/ wniosek obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.
 3. W szkole prowadzi się Rejestr skarg i wniosków wg wzoru – zał. 3. Rejestr skarg i wniosków przechowuje się w sekretariacie szkoły. Rejestr skarg i wniosków posiada następujące rubryki:

1) liczba porządkowa;
2) data wpływu skargi/wniosku;
3) data rejestrowania skargi/wniosku;
4) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek;
5) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek;
6) termin załatwienia skargi/wniosku;
7) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku;
8) data rozpatrzenia;
9) krotka informacja o sposobie załatwiania sprawy

 1. Do rejestru nie wpisuje się  skarg i wniosków, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy.
 2. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.
 3. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

Rozdział II
Kwalifikowanie skarg i wniosków

§ 2. 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.

 1. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
 2. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 3. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
 4. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
 5. Skargi/wnioski anonimowe pozostają bez rozpoznania.

Rozdział III
Rozpatrywanie skarg i wniosków

§ 3. 1. Pracownik upoważniony do rozpatrywania skarg/wniosków jest zobowiązany przestrzegać następującej kolejności działań:

1) przyjęcie, kwalifikowanie i rejestracja skargi/wniosku;
2) analiza treści skargi/wniosku;
3) określenie i wyszczególnienie zarzutów;
4) w przypadku, gdy z treści skargi/wniosku nie można ustalić jej przedmiotu – wezwać skarżącego do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania z jednoczesnym pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania;
5) przeanalizowanie zarzutów w aspekcie prawnym;
6) zaplanowanie trybu działań / czynności postępowania wyjaśniającego,  w tym:

 1. ustalenie źródeł informacji, trybu i form ich zbierania,
 2. ustalenie wykazu dokumentów przewidzianych do kontroli, badania,
 3. przygotowanie narzędzi wspomagających wyjaśnienie sprawy, np. ankiet, listy pytań, kwestionariusza wywiadu, arkusza diagnostycznego, itp.,

7)  przypadku braku możliwości załatwienia skargi/wniosku w określonym terminie przygotować zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozpatrywania skargi/wniosku wraz z podaniem przyczyny i planowanego terminy zakończenia;
8) analiza zebranych materiałów w postępowaniu wyjaśniającym, ustalenie stanu faktycznego, odniesienie się do stanu prawnego i zasadności zarzutów;
9) opracowanie projektu odpowiedzi na skargę/ wniosek;
10) sformułowanie wniosków do dalszej pracy celem poprawy wskazanego obszaru pracy szkoły, w przypadku, gdy skarga / wniosek były zasadne.

§ 3. 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

1) oryginał skargi/wniosku;
2) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego- zał. 4;
3) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku;
4) odpowiedź do skarżącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem;
5) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

 1. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

1) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
2) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
3) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

 1. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

Rozdział IV
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

§ 4. 1. Z Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

 1. Skargę/wniosek rozpatruje się:

1) do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny;
2) do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;
3) do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

 1.  Do siedmiu dni należy:

1) przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu;
2) przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości;
3) przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów;
4) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia;
5) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku;
6) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.


Załączniki:

zał. 1  PDFProtokół przyjęcia skargi ustnej.pdf
zał. 2  PDFProtokół przyjęcia skargi ustnej z potwierdzeniem .pdf
zał. 3  PDFWzór rejestru skarg i wniosków.pdf
zał. 4  PDFNotatka służbowa.pdf
zał. 5  PDFImienny wykaz osób uprawnionych do rozpatrywania skarg i wniosków.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2016
  przez: Mariusz Znamiec
 • opublikowano:
  02-01-2016 16:43
  przez: Anna Dembińska
 • zmodyfikowano:
  13-12-2017 10:57
  przez: Anna Dembińska
 • podmiot udostępniający:
  Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach
  odwiedzin: 1677
Dane jednostki:

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Os. XXX-lecia 24
NIP: 755-16-91-848 REGON: 000900413

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 80 85
fax: 77 407 80 85
e-mail: pssp5@krapkowice.pl