Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedury Działań Interwencyjnych

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2017/2018
z dnia 20 listopada 2017r

Procedury Działań Interwencyjnych
w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t .j. Dz. z 2016 r., poz. 1654).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782).
 5. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r.
  w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).
 7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 59, 949).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U z 2015r., poz. 1249).
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

Procedura postępowania w sytuacji niepowodzeń szkolnych ucznia

 1. Nauczyciele przedmiotów zgłaszają wychowawcy zauważone narastające niepowodzenia szkolne ucznia.
 2. Wychowawca klasy wraz z uczniem i jego rodzicami/ prawnymi opiekunami analizują przyczyny niepowodzeń szkolnych.
 3. Na najbliższej radzie pedagogicznej wychowawca przedstawia wyniki analizy.
 4. W przypadku gdy przyczynami mogą być specyficzne trudności w nauce ogół nauczycieli opiniuje wniosek o przebadaniu ucznia w poradni psychologiczno- pedagogicznej pod kątem wystąpienia specyficznych trudności w nauce.
 5. W celu diagnozy przyczyn trudności w nauce wychowawca przedstawia rodzicom propozycję skierowania ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej (informacja o konieczności badania potwierdzona podpisem rodzica w dokumentacji wychowawcy).
 6. Zgłoszenia w poradni dokonuje rodzic (opiekun) ucznia.
 7. Wychowawca koordynuje zorganizowanie pomocy uczniom w celu przezwyciężenia trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez:

1) dostosowanie form, metod pracy i wymagań zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii, orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostarczonego przez rodzica, bądź dokonanej diagnozy trudności ucznia przez zespół nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego;

2) skierowanie ucznia na zajęcia wyrównawcze;

3) skierowanie ucznia na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

4) prowadzenie dodatkowych (poza zajęciami wyrównawczymi) zajęć indywidualnych z uczniem w celu eliminowania braków edukacyjnych;

5) organizowanie samopomocy koleżeńskiej;

6) ścisłą współpracę z rodzicami, wspólne ustalenie metod pracy z dzieckiem i przekazywanie wskazówek rodzicowi do pracy w domu;

7) dalszą obserwację ucznia i jego postępów w nauce, analiza dokumentów pracy ucznia, rozmowy z rodzicami, nauczycielami przedmiotowymi, pedagogiem, psychologiem szkolnym.

Procedura przekazywania informacji rodzicom o postępach
w nauce, zachowaniu i organizacji pracy szkoły

Głównym dokumentami procedury są ,,Zeszyt Kontaktu z Rodzicami" oraz Elektroniczny Zeszyt Kontaktów lub Dzienniczek Elektroniczny e-dziennika obowiązującego w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5

 1. Zeszyt Kontaktu z Rodzicami zawiera:
  1. Ponumerowane kartki.
  2. Na pierwszej stronie wzory podpisów rodziców lub prawnych opiekunów.
  3. Informacje o organizacji pracy szkoły np. składki na ubezpieczenie, terminy zebrań
   i konsultacji.
  4. Zeszyt ten każdy uczeń musi mieć codziennie przy sobie.
  5. Każdą informację podaną do zeszytu rodzić obowiązany jest podpisać.
  6. Raz w miesiącu wychowawca wpisuje oceny cząstkowe ucznia z poszczególnych przedmiotów oraz liczbę godzin opuszczonych (nie dotyczy rodziców posiadających aktywny dostęp do form elektronicznych dziennika).
  7. Zwolnienia lub usprawiedliwia ucznia potwierdzone podpisem rodzica i wychowawcy.
 2. Elektroniczny Zeszyt Kontaktów lub Dzienniczek Elektroniczny jest elementem e-dziennika i zawiera informacje o ocenach uczniów, uwagach, frekwencji, planie lekcji, realizowanych tematach lekcji.
  1. Rodzic otrzymuje indywidualny login i sam ustala hasło po wcześniejszym zgłoszeniu do wychowawcy danych potrzebnych do aktywacji konta.
  2. Do korespondencji z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danym oddziale mogą służyć wiadomości uwagi oraz dedykowana poczta elektroniczna dostępna po zalogowaniu do e-dziennika.
  3. Rodzic nie może zwalniać i usprawiedliwiać ucznia poprzez formy elektroniczne obowiązuje wersja pisemna.
 3. Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, dokumenty zawarte są na stronie internetowej szkoły pod adresem www.pssp5.krapkowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń.

Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych.

 1. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcję lub zgłosi się na lekcję po 15 minutach od jej rozpoczęcia. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję przed upływem 15 minut od jej rozpoczęcia, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym spóźnienie, które nie wymaga usprawiedliwiania.
 2. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.
 3. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów danej klasy jest wychowawca tej klasy. Jeżeli wychowawca jest nieobecny, zadanie usprawiedliwiania przejmuje nauczyciel pełniący obowiązki wychowawcy danej klasy.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia małoletniego dostarczają wniosek
  o usprawiedliwienie do wychowawcy klasy za pośrednictwem Zeszytu kontaktowego ucznia, z własnoręcznym podpisem.
 5. Na pierwszej stronie zeszytu kontaktowego ucznia, znajdują się wzory podpisów jego rodziców/prawnych opiekunów. Zeszyt kontaktowy musi mieć ponumerowane wszystkie strony.
 6. Każdy wniosek o usprawiedliwienie powinien zawierać opis przyczyny nieobecności ucznia w szkole.
 7. Zgłoszenie wniosku o usprawiedliwienie odbywa się w ciągu 3 dni nauki szkolnej od powrotu ucznia do szkoły po nieobecności.
 8. Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.
 9. Dopuszcza się następujące formy wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności:
 • pisemna prośba rodzica/prawnego opiekuna wraz z uzasadnieniem i własnoręcznym podpisem,
 • ustna prośba rodzica/prawnego opiekuna w bezpośredniej rozmowie z wychowawcą,
 • zaświadczenie wystawione przez służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach,
 • zaświadczenie urzędowe, wystawione np. przez organ sądowniczy, instytucję publiczną, zaświadczające, że nieobecność ucznia wynikła z istotnych przyczyn lub nieprzewidywalnych zdarzeń.
 1. W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo wezwać rodziców/opiekunów na rozmowę wyjaśniającą. Wychowawca sporządza notatkę z takiej rozmowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Uczniowie biorący udział w konkursach, zawodach, olimpiadach lub innych uroczystościach, do których zostali oddelegowani przez szkołę, są liczeni jako obecni na zajęciach. Odnotowuje się nieobecność ucznia w dzienniku z właściwą adnotacją.
 3. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej tydzień.
 4. W przypadku niepoinformowania szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna o nieobecności ucznia w szkole trwającej powyżej 7 dni wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.
 5. Przyczyny nieobecności ucznia muszą być racjonalne i stanowić rzeczywiste uzasadnienie nieobecności, np. choroba, wypadek, nieprzewidziane sytuacje losowe, sprawy urzędowe niezależne od ucznia.
 6. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeśli uzna, że podane przez niego powody są niewystarczające do usprawiedliwienia.
 7. Wszystkie godziny nieuregulowane wyżej wymienionymi zasadami wychowawca uznaje za nieusprawiedliwione.
 8. Osoba usprawiedliwiająca nieobecności zobowiązana jest do przechowywania dokumentów, na podstawie których dokonano usprawiedliwienia, do dnia zakończenia roku szkolnego.
 9. W przypadkach nierozstrzygniętych niniejszą procedurą decyzję podejmuje dyrektor szkoły, w oparciu o statut szkoły i przepisy wyższego rzędu.

Procedura postępowania w przypadku ucznia niedożywionego
i zaniedbanego

W przypadku powstania podejrzenia, że uczeń jest zaniedbywany w domu:

 1. Wychowawca klasy dokonuje obserwacji ucznia, a następnie przeprowadza z nim rozmowę celem ustalenia jego sytuacji domowej (w szczególności: czy rodzice zajmują się nim, czy rozmawia z nimi o swoich problemach, czy spożywa w domu posiłki i jak często, czy do szkoły dostaje drugie śniadanie, czy rodzice spożywają w domu alkohol i jak często, jak się do dziecka zwracają, czy pomagają mu w nauce, czy spędzają z nim wolny czas).
 2. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowy z uczniami kolegami ucznia, usiłując ustalić sytuację zaniedbanego ucznia.
 3. Po rozmowie z uczniem oraz jego kolegami, biorąc pod uwagę własne obserwacje i uzyskane wcześniej informacje (np. od uczniów, rodziców, nauczycieli), wychowawca klasy podejmuje działania, których celem jest pomoc uczniowi. Z dokonanych ustaleń sporządza notatkę.
 4. O dokonanych ustaleniach wychowawca informuje dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego.
 5. Wychowawca klasy kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia celem umówienia spotkania w szkole. W spotkaniu tym biorą udział: wychowawca klasy, rodzice/prawni opiekunowie ucznia, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły. Podczas spotkania podjęta zostaje próba wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyny zaniedbania ucznia. Jeżeli przyczyną zaniedbania ucznia jest zła sytuacja finansowa rodziny, wówczas uczestnicy spotkania ustalają zasady postępowania z uczniem i sposoby udzielenia pomocy zarówno jemu, jak i jego rodzinie. Podejmuje się decyzję o ewentualnym złożeniu wniosku do ośrodka pomocy społecznej oraz poinformowaniu rady rodziców w celu objęcia dziecka pomocą (pomocą
  w nauce, dożywianiem).
 6. Gdy okaże się, że przyczyną zaniedbania ucznia jest demoralizacja (alkoholizm, narkomania w rodzinie, przemoc, niewydolność wychowawcza), wówczas dyrektor szkoły informuje o ustaleniach policję i sąd rodzinny.

Procedura postępowania w sytuacji braku opieki nad uczniem.

 1. Rodzice są zobowiązani do opieki nad swoimi dziećmi.
 2. Jeżeli rodzice lub prawni opiekunowie ucznia opuszczają miejsce zamieszkania, powinni poinformować dyrekcję szkoły o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. Informacja powinna mieć formę pisemną i zostać złożona w sekretariacie szkoły.
 3. Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów ucznia zobowiązany jest przekazać ją dyrekcji szkoły.
 4. Jeżeli szkoła otrzyma informację z różnych źródeł o braku opieki nad dziećmi, zgłasza ten fakt do OPS w Krapkowicach i do Komendy Policji.  

Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia  o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia- wprowadzania „Niebieskiej Karty”.

 1. Dyrektor realizując zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, wyznacza na terenie szkoły osobę koordynującą działania w tym zakresie
 2. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy klasy lub bezpośrednio wskazanej przez dyrektora szkoły osobie, podejrzenia dotyczącego stosowania przemocy w rodzinie ucznia – przy zgłoszeniu należy sporządzić notatkę służbową.
 3. Do podstawowych zadań szkoły w ramach procedury należy:

1) diagnoza sytuacji i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności dzieci;

2) zapewnienie i zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia w/w osoby;

3) udzielenie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia w rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

 1. Osoba wyznaczona przez dyrektora przeprowadza z dzieckiem rozmowę wyjaśniającą i sporządza notatkę z rozmowy.
 2. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających bezpieczeństwo. 
 3. Następnie, wzywa się na rozmowę wyjaśniającą rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub najbliższą dziecku osobę, nie podejrzewaną o przemoc,  w celu wyjaśnienia sytuacji.
 4. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (w rozumieniu art. 115§11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny – zwanej dalej „osoba najbliższą);
 5. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie przez osobę wskazaną przez dyrektora szkoły w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie (formularz „Niebieska Karta” – A);
 6. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularz „Niebieska Karta” – A, z uwagi na nieobecność osoby, co której istnieje podejrzenie, ze jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularz „Niebieska Karta – A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie.
 7. W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez udziału tej osoby.
 8. Wszczynając procedurę, należy podjąć współpracę MOPS, policją w celu zapewnieniu bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
 9. Po wypełnieniu formularz „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, które zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
 10. Formularz „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
 11. Przekazanie wypełnionego formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.
 12. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynającego procedurę.
 13. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji dyrektora szkoły.
 14. Jeżeli w trakcie działań podejmowanych w ramach procedury, zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, wypełnia się formularz „Niebieska Karta – A” w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia i przekazuje dyrektorowi.

Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że na terenie szkoły jest uczeń znajdujący się pod wpływem narkotyków lub dopalaczy

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę i dyrektora szkoły.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego. Stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. Uczeń nie może pozostawać bez opieki – powinna zajęć się nim pielęgniarka lub osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy.
 3. Udziela pomocy medycznej, w razie potrzeby wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia.
 4. Zawiadamia o fakcie rodziców lub opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły (osoba sprawująca opiekę, wychowawca lub pedagog).
 5. Dyrektor szkoły powiadamia policję.
 6. Uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora.
 7. Dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny o pogłębiającej się demoralizacji ucznia, jeżeli incydent się powtarza, a deklarowana współpraca rodziców nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

 1. Odizolowuje ucznia poprzez umieszczenie go w oddzielnym pomieszczeniu. Nauczyciel powinien dołożyć wszelkich starań, aby uczeń nie mógł pozbyć się substancji.
 2. Powiadamia o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.
 3. Dyrektor szkoły powiadamia policję.
 4. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) żąda okazania zawartości kieszeni i plecaka oraz ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją i jej wydania. W celu wprowadzenia atmosfery współpracy, o obecność można poprosić wychowawcę lub nauczyciela, do którego uczeń ma zaufanie. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia.
 5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, należy ją zabezpieczyć i czekać na przyjazd policji. Nie podejmuje żadnych działań związanych z dostarczeniem zabezpieczonej substancji na najbliższy posterunek, pamiętając, że zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii „Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
 6. Jeżeli uczeń odmawia współpracy, należy wezwać policję, które dokona przeszukania.
 7. Wyznaczona przez dyrektora osoba próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.
 8. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
 9. Nauczyciel, wychowawca lub pedagog niezwłocznie powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców lub opiekunów ucznia.

W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń handluje narkotykami lub dopalaczami, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.
 2. Dyrektor szkoły powiadamia policję.

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego. Stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. Uczeń nie może pozostawać bez opieki – powinna zajęć się nim pielęgniarka lub osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy.
 3. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wzywa pogotowie ratunkowe.
 4. Zawiadamia o fakcie rodziców lub opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły (osoba sprawująca opiekę, wychowawca lub pedagog).
 5. Dyrektor szkoły powiadamia policję.
 6. Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem w obecności pedagoga szkolnego. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
 7. Pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy pedagogiczno-psychologicznej dotyczącej uzależnień.
 8. Uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie Statutu Szkoły.
 9. W sytuacji powtórzenia incydentu, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny o pogłębiającej się demoralizacji ucznia.

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie alkohol

 1. Odizolowuje ucznia poprzez umieszczenie go w oddzielnym pomieszczeniu.
 2. Powiadamia o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.
 3. Dyrektor szkoły powiadamia policję.
 4. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) żąda okazania zawartości kieszeni i plecaka oraz ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją i jej wydania. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani plecaka ucznia.
 5. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wezwanie ich do szkoły.
 6. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, dyrektor szkoły po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest przekazać ją policji.
 7. Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem w obecności pedagoga szkolnego. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
 8. Uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora.

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku palenia lub posiadania papierosów lub e-papierosów przez ucznia

 1. Informowani są rodzice ucznia
 2. Wychowawca wspólnie z rodzicami prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę postawy ucznia,
 3. Uczeń otrzymuje wyraźną informacje o szkodliwości i skutkach palenia,
 4. Uczeń otrzymuje karę regulaminową

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły

 1. Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły uznajemy:

1) Lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec nich wyrażone w słowach lub gestach

2) Prowokacje pod adresem w/w osób wyrażone w słowach lub gestach

3) Nagrywanie lub fotografowanie w/w osób bez ich wiedzy i zgody

4) Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej

5) Użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej

6) Naruszenie ich nietykalności osobistej

 1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub inny pracownik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły.
 2. Powiadomienie i wezwanie do szkoły rodziców (opiekunów ucznia).
 3. Poinformowanie policji przez dyrektora szkoły.
 4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicem w obecności pedagoga szkolnego.
 5. Uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora za naruszenie godności nauczyciela w trakcie wykonywania przez niego czynności służbowych..
 6. W przypadku, kiedy zastosowane działania nie przynoszą efektu, szkoła kieruje wniosek do Kuratora Oświaty o karne przeniesienie ucznia do innego gimnazjum zgodnie
 7. z obowiązującymi przepisami.

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia

 1. Szkolne postępowanie wszczynane jest w sytuacji występowania agresji i przemocy na terenie szkoły.
 2. Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą:
 • zniszczenia i zawłaszczenia mienia prywatnego i szkolnego ( w tym także oszustwa
 • i wyłudzenia)
 • naruszenie nietykalności fizycznej
 • naruszenie godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc psychiczna)
 1. Osoby, do których uczeń może zgłosić fakt wystąpienia sytuacji agresji to wszyscy pracownicy szkoły. Ich obowiązkiem jest podjęcie natychmiastowych działań w celu przerwania agresji:
 • upomnienie słowne,
 • rozdzielenie uczestników zdarzenia,
 • odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie,
 • w razie potrzeby wezwanie pomocy (innego nauczyciela, pracownika szkoły, pielęgniarkę),
 • udzielenie pomocy.
 1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.
 2. O udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach i podjętych przez szkołę krokach w możliwie najkrótszym czasie informowani są rodzice.
 3. Szczególną opieką wychowawcy klasy otoczona zostaje ofiara zajścia. Otrzymuje wsparcie pedagogiczne, a także informacje o możliwościach dochodzenia praw.
 4. Sprawca zajścia ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania ipodjęcia działań w celu zakończenia sytuacji. Ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej jego sytuacji.
 5. Pośrednikami sprawcy mogą być: wychowawca klasy, opiekun samorządu uczniowskiego.
 6. Z zaistniałej sytuacji sporządza się arkuszsytuacji konfliktowej stanowiący załącznik do programu wychowawczego szkoły.
 7. 5. Wychowawca klasy planuje i przeprowadza działania mające na celu zmianę sposobu zachowania ucznia na akceptowane społecznie. 
 8. 6. W sytuacji aktów powtarzającej się agresji lub czynów rozmyślnych, ze szczególną brutalnością szkoła zwraca się z prośba o interwencję do Policji, Sadu Rejonowego. 
 9. 7. Szkoła bierze udział w wyjaśnianiu spraw z udziałem uczniów, dziejących się poza terenem szkoły, po otrzymaniu prośby uczniów lub rodziców o pomoc.

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela)- zakłócanie toku lekcji

Poprzez zakłócenie toku lekcji należy rozumieć wszelkie działania uczniów uniemożliwiające normalną realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych (wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).

 1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu szkoły. Sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrekcji o zaistniałej sytuacji.
 2. Nauczyciel uczący może również skorzystać w tej sytuacji pracownika niepedagogicznego obsługującego dane piętro. Pracownik ten zobowiązany jest do udzielenia nauczycielowi pomocy.
 3. Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez nauczyciela
  i ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia np. do gabinetu pedagoga lub w uzasadnionych przypadkach do gabinetu dyrektora.
 4. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania w zależności od popełnionego wykroczenia.
 5. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole- na wniosek pedagoga wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.
 6. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.
 7. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach postępować należy według tych procedur.
 8. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie).

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia spraw spornych i konfliktów

1. Sporne sprawy i konflikty na terenie szkoły rozwiązuje się następująco:

 1. konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służy mu opiekun SU. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów lub dyrektor szkoły, konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy klas.
 2. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,
 3. konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga dyrektor wspólnie z opiekunem SU i wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice ucznia,
 4. konflikt między nauczycielami – rozstrzyga dyrektor szkoły, a w ostateczności Rada Pedagogiczna,
 5. konflikt między nauczycielem, a dyrektorem rozstrzyga Rada Pedagogiczna, a w konieczności organ nadzorujący,
 6. konflikt między nauczycielem, a rodzicami ucznia – rozstrzyga dyrektor, a w razie konieczności Rada Pedagogiczna przy czym rodzic ma prawo odwołać się do organu nadzorującego,

2. Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, którego posiedzenie dotyczy.

3. Termin posiedzenia ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony.

4. Z polubownego posiedzenia sporządzany jest protokół, przechowywany u dyrektora szkoły.

Procedura postępowania w sytuacji zagrożenie demoralizacją ucznia

 1. Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.:
 • używania i propagowania wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność innych,
 • używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów,
  e-papierosów
 • wagarów,
 • udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły,
 • powtarzających się zachowań agresywnych,
 • prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych,
 • przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażającej życiu lub zdrowiu innych uczniów.
 1. Wychowawca klasy we współpracy z dyrektorem szkoły planuje wspólnie z rodzicami ucznia działania mające na celu zmianę jego postawy. Działania te mogą mieć formę:
 • indywidualnych rozmów z uczniem,
 • rozmów z uczniem w obecności rodzica,
 • podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę pomocy szkolnej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców oraz konsekwencje w razie powtarzania zachowań niepożądanych,
 • udziału w zajęciach terapeutycznych – indywidualnych lub grupowych, zmiany klasy na równorzędną, za zgodą Dyrektora szkoły.
 1. W przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia, Dyrektor szkoły zwraca się prośbą do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj:
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
 • Komendy Miejskiej Policji
 • i innych w zależności od potrzeb

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 lat przejawia zachowania wskazujące na demoralizację (w tym także zachowania charakteryzujące się arogancją, wulgarnością oraz przemocą emocjonalną, np. utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć lekcyjnych)  nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga.
 3. Pedagog ma obowiązek uwiarygodnić napływające informacje i rozpoznać przyczyny, i tło nieprawidłowości, np. poprzez analizę dziennika lekcyjnego, zeszytów przedmiotowych, prac klasowych oraz rozmowy z nauczycielami, pielęgniarką, pracownikami administracji szkoły, itp.
 4. Pedagog może dokonać analizy sytuacji rodzinnej ucznia (w tym ekonomicznej
  i społecznej) w formie wizyty w domu wyłącznie po uzyskaniu zgody na wejście do mieszkania. W żadnym razie nie może składać takich wizyt w przypadku, gdy zachodzi obawa, że może się ona łączyć z jakimkolwiek ryzykiem.
 5. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców lub prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz – w ich obecności – z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Należy pamiętać, że rozmowy tego typu są trudne dla odbiorców i ważne jest, by zostały zachowane warunki dające poczucie prywatności i bezpieczeństwa (ważne jest miejsce np. pokój pedagoga szkolnego, pokój nr 1 lub szkolna klasa, która w danej chwili jest wolna).
 6. Pedagog z uczniem spisuje kontrakt, który jasno precyzuje warunki do spełnienia przez ucznia, dom rodzinny i szkołę oraz określi zmiany w zachowaniu ucznia, które mają zostać osiągnięte w trakcie oddziaływań pedagogicznych. Kontraktzawiera także informacje na temat form i częstotliwości kontaktów ucznia z pedagogiem oraz szkoły, z rodzicami lub opiekunami ucznia, a także wyznacza terminy, które pomogą w prowadzeniu monitoringu postępów.
 7. W przypadkach trudnych (powtarzające się incydenty, niedotrzymanie obietnic przez ucznia, zamiana dotkliwego zachowania na inne równie raniące bądź niebezpieczne ) Zespół Wychowawczy lub pedagog kieruje ucznia do specjalistycznej placówki, w której będzie uczestniczył w programie terapeutycznym.
 8. Gdy Zespół wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych (odmowa współpracy ze szkołą przez rodziców, nagana dyrektora szkoły, wielokrotne ostrzeżenia kierowane do ucznia, spotkania z pedagogiem, podpisanie kontraktu itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 9. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat,
  a nie jest to udział w działalności grup przestępczych o dalszym postępowaniu decyduje dyrektor szkoły zgodnie ze Statutem Szkoły.

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia zjawiska cyberprzemocy

Do form cyberprzemocy należą np.: 

 1. rozsyłanie zniesławiających i kompromitujących treści,
 2. włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania dyskredytujących wiadomości,
 3. dalsze rozsyłanie otrzymanych danych i wiadomości, zapisu rozmowy bądź kopii emaila bez zgody autora,
 4. tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych.

Postępowanie, gdy sprawcą jest uczeń szkoły:  

 1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy lub który wszedł w posiadanie takiej informacji, powiadamia o tym fakcie wychowawcę ucznia dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca i dyrektor szkoły wyjaśniają okoliczności zdarzenia i ustalają ewentualnych świadków, a także rodzaj materiału i sposób jego rozpowszechniania oraz zabezpieczają dowody zaistniałej cyberprzemocy.
 3. Wychowawca lub dyrektor, przy udziale nauczyciela informatyki, zabezpiecza dowody i ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy; w przypadku trudności należy skorzystać z pomocy oferowanej poprzez stronę internetową: http://helpline.org.pl/.
 4. Wychowawca  przy współudziale Dyrektora szkoły analizują zdarzenie i powiadamiają rodziców/prawnych opiekunów sprawcy. Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające
  z naruszeniem prawa np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp. zostają przez dyrektora szkoły bezwzględnie zgłoszone na policję i/lub sąd rodzinny
  i nieletnich:

1). Sytuacje, gdy konieczne staje się zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego: 

 1. Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się w szkole, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka.
 2. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się do sądu rodzinnego o podjęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

5. Przedstawiciele szkoły zobowiązują sprawcę do zaprzestania takiego postępowania i do natychmiastowego usunięcia materiałów związanych z cyberprzemocą w obecności nauczyciela informatyki.

6. Przedstawiciele szkoły informują rodziców/prawnych opiekunów sprawcy o dalszym postępowaniu i sankcjach zastosowanych wobec sprawcy.

7. Dyrektor udziela sprawcy kary regulaminowej.

Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyskał informację, że uczeń dopuścił się czynu karalnego (np. kradzieży, pobicia, włamania, rozboju)

1. Nauczyciel ustala dane personalne ucznia.

2. Powiadamia wychowawcę klasy.

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i ustala prawdziwość zdarzenia.

4. Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły oraz pedagoga o zaistniałym zdarzeniu jeśli wartość kradzieży przekracza 30 zł.

5. W przypadku powtarzających się kradzieży przedmiotów poniżej 30 zł wychowawca powiadamia dyrekcję szkoły.

6. Dyrekcja lub pedagog szkoły każdorazowo powiadamia rodziców ucznia poszkodowanego jak i podejrzanego o czyn.

7. Dyrektor niezwłocznie powiadamia policję w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

8. Decyzję o powiadomieniu policji lub sądu podejmuje dyrekcja szkoły.

Procedura postępowania w przypadku aktu wandalizmu w szkole

 1. Należy niezwłocznie poinformować nauczyciela dyżurującego, wskazując na miejsce i sprawcę.
 2. Nauczyciel dyżurujący musi sam lub wspólnie z innym pracownikiem szkoły niezwłocznie zapobiec dalszym aktom wandalizmu.
 3. Nauczyciel dyżurujący powiadamia wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń niszczący mienie szkolne, ucznia, pracownika szkoły.
 4. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem w celu ustalenia przebiegu zdarzenia, przyczyn, skutków i innych sprawców, z którymi również rozmawia, jeżeli są uczniami szkoły.
 5. Wychowawca klasy o dokonanych ustaleniach informuje dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.
 6. Wychowawca klasy informuje telefonicznie o zdarzeniu rodziców ucznia i wzywa ich do szkoły na spotkanie.
 7. W spotkaniu udział biorą:
 • dyrektor szkoły,
 • wychowawca,
 • rodzice ucznia.

W spotkaniu mogą wziąć udział inne osoby zaproszone przez Dyrektora np. pedagog szkolny, świadkowie zdarzenia.

 1. Podczas spotkania rodzice są informowani szczegółowo o zdarzeniu i jego skutkach (co zostało uszkodzone, jaki może być koszt naprawy lub kupna), sposobie naprawienia szkody (chyba że przedmiot był ubezpieczony, a ubezpieczyciel uznał roszczenie szkoły) oraz zasadności poinformowania o zdarzeniu policji.
 2. Dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą klasy i pedagogiem podejmuje decyzję
 3. o wymierzeniu uczniowi kary przewidzianej w regulaminie szkoły.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie sprawcy(-ów) aktu wandalizmu ponoszą koszty naprawy zniszczenia lub nowego zakupu.
 5. Jeżeli sprawca uszkodzeń nie został wykryty, wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniami na temat okoliczności zdarzenia, dokonanych zniszczeń oraz ustala, kto mógł ich dokonać.
 6. Z przeprowadzonych ustaleń sporządza się notatkę.
 7. Jeżeli zniszczony czy uszkodzony przedmiot, sprzęt był ubezpieczony, dyrektor szkoły zgłasza szkodę towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia

 1. Nauczyciel obserwujący takie zachowanie ma obowiązek przerwania go,używając perswazji słownej lub fizycznej
 2. Powiadamia wychowawców uczniów o zdarzeniu.
 3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności nauczyciela – świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocena zdarzenia, wyciągnięcie wniosków).
 4. Sporządzenie notatki (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany).
 5. Poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji.
 6. Zgłoszenie sprawy do pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 7. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły uzgadnia sankcje w stosunku do sprawcy zdarzenia w oparciu o statut szkoły.
 8. Wychowawca przekazuje rodzicom w formie pisemnej lub ustnej informacje na temat zastosowanych wobec ucznia konsekwencji.