Przejdź do treści strony
Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Petycje złożone w roku 2017


Działając zgodnie z art.8 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz.1195) poniżej przedstawiam petycję o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

PDFInicjatywa-Zdrowie Najmłodszych - zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze .pdf
 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 8/2017/2018
z dnia 6 grudnia 2017

 

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania petycji
w  Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach

 

Podstawa prawna:

 1. art. 63 Konstytucji RP,
 2. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,poz. 235 ),
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz.1195)

Rozdział I
Przyjmowanie i rejestrowanie petycji

§ 1.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

§ 2.

Petycja powinna zawierać:

1) wskazanie adresata petycji;

2) określenie przedmiotu petycji w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa;

3) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

4) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

§ 3.

Petycja może być złożona pisemnie lub drogą elektroniczną adresując ją do Dyrektora Szkoły.

§ 4.

Petycje przyjmowane są:

1) indywidualnie - od jednej osoby lub podmiotu;

2) zbiorowo - od grupy osób lub podmiotów zwanych „podmiotem wnoszącym petycję”.

§ 5.

W szkole prowadzi się Rejestr petycji, który przechowuje się w sekretariacie szkoły. Rejestr petycji zawiera następujące informacje:

1) liczba porządkowa;

2) data wpływu petycji;

3) data rejestrowania petycji;

4)adres osoby lub instytucji petycji;

5) informacja na temat, czego dotyczy petycja;

6) termin załatwienia petycji;

7) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie petycji;

8) data rozpatrzenia;

9) krotka informacja o sposobie załatwiania sprawy.

Rozdział II
Kwalifikowanie petycji

§ 6.

Kwalifikowania spraw jako petycja dokonuje dyrektor.

§ 7.

Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako petycja wpisywana jest do rejestru petycji.

§ 8.

Jeśli z treści petycji nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie petycji bez rozpoznania.

§ 9.

Petycje, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.

§ 10.

Petycje, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.

§ 11.

Petycje anonimowe pozostają bez rozpoznania.

Rozdział III
Rozpatrywanie petycji

§ 12.

Petycje rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

§ 13.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, określonych w ustawie pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

§ 14.

W przypadku gdy petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 22-09-2017
 • wytworzono:
  25-09-2017
  przez: Mariusz Znamiec
 • opublikowano:
  25-09-2017 09:00
  przez: Anna Dembińska
 • zmodyfikowano:
  13-12-2017 11:57
  przez: Anna Dembińska
 • podmiot udostępniający:
  Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
  odwiedzin: 1247
Dane jednostki:

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Os. XXX-lecia 24
NIP: 755-16-91-848 REGON: 000900413

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 80 85
fax: 77 407 80 85
e-mail: pssp5@krapkowice.pl